Naše poslovnice
Mostar
Bišće polje b.b.
88000 Mostar
+387 36 337 275
+387 36 352 901
+387 63 391 222
mostar@gumax.ba
Sarajevo
Kurta Schorka 36
71000 Sarajevo
+387 63 391 333
sarajevo@gumax.ba
Tuzla
Gornje Dubrave bb
75270 Tuzla
+387 63 391 444
tuzla@gumax.ba
Međugorje
Međugorje b.b.
88266 Međugorje
+387 63 391 200
medjugorje@gumax.ba
Opći uvjeti ugovora o najmu
Uvjeti najma vozila

Opći uvjeti ugovora o najmu

Pojmovi sadržani u ovim Općim uvjetima ugovora o najmu vozila (dalje u tekstu: Opći uvjeti) imaju slijedeće značenje:
1. "Najmodavac"- GUMA X d.o.o.;
2. "Najmoprimac"- pravna ili fizička osoba, koja ili u čije ime se vozilo iznajmljuje sukladno ovim Općim uvjetima;
3. "Vozač"- fizička osoba ovlaštena za upravljanje unajmljenim vozilom, odgovorna za poštivanje Ugovora te odredaba Općih uvjeta;
4. "Dodatni vozač"- uz dodatnu dnevnu naknadu, druga fizička osoba, uz vozača, ovlaštena za upravljanje unajmljenim vozilom,
5. "Vozilo" - vozilo navedeno u Ugovoru o najmu;
6. "Grupacija"-GUMA M d.o.o. Mostar; GUMA M d.o.o. Mostar- Podružnica Sarajevo; GUMA M d.o.o. Mostar- Podružnica Tuzla.

Članak 1.

Najmodavac daje Najmoprimcu vozilo na korištenje po uvjetima utvrđenim ovim Općim Uvjetima i prema uvjetima Ugovora o najmu.

Članak 2.

Vozilom su ovlaštene upravljati osobe koje posjeduju ispravnu vozačku dozvolu i osobe navedene u ovom Ugovoru kao drugi vozač, pod uvjetom da ispunjavaju prethodno navedene kvalifikacije i dokumente.
Vozilom ni u kom slučaju ne smije upravljati u slijedećim slučajevima:
-osoba koja Ugovorom nije određena kao Najmoprimac odnosno Vozač/Dodatni vozač;
-osoba pod djelovanjem alkohola, sredstava za smirenje, narkotika, sredstava za spavanje ili drugih lijekova; za plaćeni prijevoz putnika i robe;
-izvan granica BiH, osim uz prethodnu pisanu suglasnost Najmodavca i odgovarajuću nadoknadu;
-za sudjelovanje na sportskom takmičenju, brzinskim probama ili trkama;
-za pogon ili vuču bilo kakvog vozila ili predmeta;
-kada vozilo nije u voznom stanju ili je preopterećeno prekobrojnim putnicima ili prtljagom;
-kršenjem zakonskih uvjeta i uredbi koje se odnose na korištenje, tovarenje ili stanje vozila ili u bilo kakve ilegalne svrhe. Svi eventualno troškovi/kazne nastali kao posljedica nepoštivanja navedenih ograničenja naplaćuju se od Najmoprimca. Odgovornost Najmodavca u potpunosti je isključena.

Članak 3.

Najmoprimac je suglasan da je preuzeo vozilo sa svim obavezama, koje iz ovog Ugovora proizlaze i u evidentiranom stanju:
-S punim spremnikom goriva i da će ga vratit s punim spremnikom goriva. U suprotnom, naplatiti će se trošak goriva do punog spremnika prema važećem cjeniku Najmodavca i sama usluga tankiranja, Najmoprimcu.
-U tehnički ispravnom stanju s ključevima, dokumentima od vozila, registarskim pločicama, alatom, rezervnom gumom (ili kitom za popravku gume), obaveznom, zakonskom i eventualnom dodatnom (GPS, dječje sjedalice, Krovni nosači i slično) opremom, i da će ga u istom stanju i vratiti. U slučaju da Najmoprimac vrati vozilo bez registarskih pločica, dokumenata, opreme ili jednog djela iste, Najmodavac će teretiti Najmoprimca prema važećem cjeniku Najmodavca.
-Da će vratiti vozilo do Ugovorenog datuma a po potrebi i ranije na zahtjev Najmodavca.
-Da će najkasnije 1 dan ( tj. 24 sata) unaprijed obavijestiti Najmodavca ako želi produljiti najam, te sklopiti novi Ugovor o najmu i uplatiti dodatni (novi) depozit. Ako Najmoprimac prekorači Ugovorni rok vraćanja vozila bez suglasnosti Najmodavca, smatrat će se da je Najmoprimac protupravno prisvojio vozilo a Najmodavac će obavijestiti nadležne organe o istom slučaju. U ovom slučaju, Najmoprimac snosi punu materijalnu i moralnu odgovornost.
-Da ne može ustupiti svoje pravo po ovom Ugovoru trećim licima ,tj. iznajmljeno vozilo davati dalje u podnajam niti smije prodavati vozilo ili pojedine dijelove vozila.
-Da će se prema unajmljenom vozilu odnositi s pažnjom dobrog domaćina/gospodarstvenika, te paziti da je unajmljeno vozilo, kada ga napusti, uvijek propisno zaključano i sa zatvorenim prozorima i da se dokumenti vozila nalaze kod Najmoprimca (nikako u vozilu).
-Da će redovito provjeravati motor i ulje, kao i vodu u hladnjaku, akumulator i pritisak u gumama.
-Da će obavijestiti Najmodavca ukoliko vozilo tijekom trajanja najma dostigne kilometražu na kojoj je predviđen redovni servis, i u dogovoru s Najmodavcem dovesti vozilo u servis Grupacije. Najmoprimac ne snosi trošak redovnog servisa obavljenog izvan servisa Grupacije.
-Da će odmah prekinuti vožnju ako se za vrijeme trajanja najma dogodi kvar na kilometar satu, i da će o kvaru na najpogodniji način obavijestiti Najmodavca. Ako se prilikom vraćanja ovakvog vozila utvrdi da su jedna ili dvije plombe oštećene ili da je skidana kilometar sajla, Najmoprimac je obavezan platiti sve troškove po ovom slučaju po dvostruko većoj cijeni od iznosa računa, za navedene radove.

Članak 4.

Najmoprimac je odgovoran za svu vanjsku i unutrašnju uzrokovanu neadekvatnim održavanjem vozila, bez obzira da li je platio otkup prema franšizi ili ne. Najmoprimac snosi sve troškove šlepanja vozila, troškove smanjenja vrijednosti i gubitak od prihoda po Ugovornom vozilu tijekom opravke. Najmoprimac također, snosi sve troškove koje Najmodavac može imati prema trećim licima a koji izazvani nepravilnim korištenje vozila od strane Najmoprimca, Vozača i Dodatnog vozača.


Članak 5.

Ako uslijed nepažnje Najmoprimca iznajmljenog vozila dođe do oštećenja motora ili pogonskog mehanizma vozila (zbog nedostatka ulja, ulja za mjenjač ili diferencijal, sredstva za hlađenje) kartera, kvačila podvozja ili drugih karakterističnih kvarova uzrokovanih nemarom Najmoprimac, Najmoprimac će nadoknaditi Najmodavcu cijeli iznos popravke i iznos izgubljenog dnevnog najma po važećem cjeniku Najmodavca zbog nekorištenja vozila za vrijeme trajanja opravke, a najviše 30 (trideset) dana.


Članak 6.

Najmoprimac je odgovoran za eventualnu štetu na vozilu tijekom trajanja Ugovora o najma koje prouzrokuje Najmoprimac ili neko treće lice, a u slučaju da je Najmoprimac prilikom iznajmljivanja dao lažne podatke o sebi i svojoj adresi ili vozačkim dokumentima. U slučaju sa trećim licima Najmoprimac će snositi sve troškove koje Najmodavac može imati po ovoj osnovi.

Članak 7.

Najmoprimac oslobađa Najmodavca svake odgovornosti za krađu, oštećenje ili gubitak imovine koju je ostavio u vozilu za vrijeme trajanja najma i po povratu vozila iz najma. Najmoprimac se obavezuje da neće teretiti Najmodavca za krađu i gubitak imovine.

Članak 8.

Za troškove kazni nastalih u prometu (kršenjem saobraćajnih znakova), troškova parkinga, putarina, mostarina, trajekta i ostalih sličnih, a koje se odnose na period ovog Ugovora i pojave se za vrijeme Ugovora ali i nakon isteka ovog Ugovora, snosi Najmoprimac i ovi troškovi ne spadaju u redovne.

Članak 9.

Najmodavac ne snosi nikakve posljedice uzrokovane kvarom vozila za vrijeme najma.

Članak 10.

Ako je vozilo korišteno u skladu s uvjetima i odredbama Ugovora, odgovornost Najmoprimca za štete na vozilu su ograničene na iznos franšize prema cjeniku Najmodavca (CDW/TP). U slučaju da je Najmoprimac prihvatio plaćanje otkupa franšize prema cjeniku po Ugovoru se u potpunosti isključiva odgovornost Najmoprimca za štetu na unajmljenom vozilu. Otkup franšize za štetu ne oslobađa korisnika financijske odgovornosti ukoliko nije poštovao odredbe ovog Ugovora u potpunosti. Osiguranje u ni kojem slučaju ne pokriva: bilo kakvu štetu nastalu namjerom ili nehajem (nepažnjom); krađu, ukoliko Najmoprimac ne posjeduje ključeve i prometnu dozvolu vozila; bilo koje oštećenje ili gubitak vozila koji nije prijavljeno nadležnoj policijskoj postaji, odnosno za koje ne postoji policijski zapisnik. U slučaju bilo kakve štete, prometne nesreće ili krađe vozila, Najmoprimac je bez odgađanja o tome dužan obavijestiti Najmodavca.
Za dodatnu dnevnu nadoplatu, prema važećem cjeniku osiguranja (PAI), putnici su osigurani do iznosa police osiguranja u slučaju smrti ili onesposobljenosti kao posljedice nezgode u kojoj je sudjelovalo vozilo u najmu.

Članka 11.

Vozila se iznajmljuju po dnevnoj cijeni u skladu s važećim cjenikom, gdje jedan dan znači period od 24 sata od zaključenja Ugovora o najmu.
Plaćanje se vrši kreditnom karticom ukoliko je Najmoprimac fizička osoba. Prilikom potpisivanja Ugovora o najmu, te preuzimanja vozila, obavezno se vrši pred autorizacija kreditne kartice Najmoprimca. Po isteku perioda najma Najmodavac naplaćuje najam vozila kao i sve nastale troškove temeljem slip obrasca kreditne kartice (kompletiranje).
Najmoprimac je, osim troška najma, obvezan podmiriti i sve ostale troškove koji sukladno Općim uvjetima padaju na njegov teret, sve sukladno važećem Cjeniku Najmodavca.
Potpisivanjem Ugovora, Najmoprimac potvrđuje da je suglasan da, na teret njegove kreditne kartice ili nekim drugim načinom plaćanja, Najmodavac naplati sve troškove popravka, kvarova ili gubitka koji su otkriveni u roku od 48 sati nakon što je vozilo vraćeno, a o kojima Najmoprimac nije izvijestio Najmodavca sukladno proceduri vraćanja vozila. Također, Najmodavac je ovlašten na isti način naplatiti trošak svih prometnih prekršaja i parkirnih i drugih kazni, nastalih za vrijeme trajanja najma, uvećanih za eventualne manipulativne troškove.

Članak 12.

Najmodavac ima pravo kontrolirati bilo koje vozilo u bilo koje vrijeme. Ako se ustanovi da Najmoprimac krši bilo koje odredbe Ugovora ili Općih uvjeta, Najmodavac je ovlašten oduzeti vozilo te bez odgađanja raskinuti Ugovor o najmu vozila.

Članak 13.

Kopije osobnih dokumenata Najmoprimca čine prilog Ugovora o najmu.
Najmoprimac osobne podatke daje dobrovoljno, te će se isti koristiti samo za potrebe Najmodavca. Najmodavac može tražiti od Najmoprimaca da ostavi neki od svojih originalnih dokumenata kod Najmodavca za vrijeme trajanja najma, uz prethodnu Najmoprimčevu suglasnost. Izmjene i dopune Ugovora i Općih uvjeta valjane su samo u pisanom obliku.

Članak 14.

Ukoliko bilo koja od odredaba ovih Općih uvjeta ne bi bila valjana, ona ne povlači za sobom nevaljanost ili ništavost Ugovora ili cjelokupnih Općih uvjeta. Najmoprimac svojim potpisom bezuvjetno prihvaća Opće uvjete Najmodavca, te jamči ispunjavanje uvjeta minimuma starosti za upravljanje motornim vozilom, kao i točnost svih navedenih podataka i prihvaća nadležnost suda u Mostaru za slučaj sudskog spora.